Doplnenie informácie zo dňa 1.12.2023 Zloženie nápoja PRIME ENERGY DRINK (v plechovke)  NIE JE V SÚLADE v platnou legislatívou, nakoľko obsahuje látku L- Theanín, ktorej použitie je možné vo výživových doplnkoch v prípade, že bola extrahovaná zo zeleného čaju. Použitie látky L- Theanín, v nealkoholických nápojoch nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady  (EÚ) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu www.4beauty.sk

 1. Všeobecné ustanovenia
 • 1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim obchodníkom, ktorým je HPA SK s.r.o., IČO: 50112287, DIČ: 2120176938, IČ DPH: SK2120176938. ZÁPIS:  Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45260/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.4beauty.sk - elektronického obchodu predávajúceho.

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  Poštová adresa: HPA SK s.r.o., Štúrova 30 949 01 Nitra, Slovenská republika, 
  email: 4beauty@4beauty.sk tel.: +421 917 222 622

Bankové spojenie

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK74 1100 0000 0029 4301 5741

Tatra Banka a.s.
TATRSKBX

Informácie ohľadne objednávok: +421 918 700 722 (09:00 - 16:30)

Telefón: +421 905 414 414
E-mail: obrancova@hpask.eu

Zodpovedná osoba : Silvia ObrancováOrgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
Akademická 1, 94901 Nitra 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra

 

 • 2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu obchodníkovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci obchodník, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim obchodníkom a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 • 3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • 4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci obchodník je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 • 1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim obchodníkom vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho obchodníka a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 • 2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim obchodníkom je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim obchodníkom kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho obchodníka, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • 3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 • 4.Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu obchodníkovi v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci obchodník neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu obchodníkovi kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 • 5 Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby ShoptetPaY  (platba cez virtuálny terminál shopet). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club alebo prostredníctvom ApplePay a GooglePay. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku ShoptetPAY, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu), a overíte platbu podľa pravidiel výdajcu karty (3D secure) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
 • 6 "Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."
 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 • 1.Predávajúci obchodník je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim obchodníkom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
 • 2.Predávajúci obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • 3.Predávajúci obchodník má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim obchodníkom nedohodne inak.
 • 4 na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov), pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak
 1. Práva a povinnosti kupujúceho
 • 1.Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
 • 2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 1. Dodacie a platobné podmienky
 • 1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho obchodníka.
 • 2.Predávajúci obchodník je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 31 kalendárnych dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • 3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim obchodníkom. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci obchodník je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci obchodník vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim obchodníkom, je predávajúci obchodník oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu obchodníkovi.
 • 4.Predávajúci obchodník je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho obchodníka umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho obchodníka sú nezáväznými údajmi.
 • 6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 • 7.V prípade, ak predávajúci obchodník dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • 8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu obchodníkovi môže následne predávajúci obchodník poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • 9.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcemu obchodníkovi v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 10.Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 • 11.Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet alebo definovaná platobná brána 3.strany
 • 12.Formulár na odstúpenie zmluvy 

  Vrátiť tovar a teda odstúpiť od zmluvy je možné v zákonnej lehote do 14. dní od prevzatia objednávky. Dôvod vrátenia tovaru nemusíte uvádzať, avšak budeme radi ak nám ho uvediete, aby sme v budúcnosti vylepšili naše služby. 

  Upozornenie: odstúpenie od zmluvy do 14 dní neplatí pre firmy!

  Postup pre vrátenie tovaru:

  1. Informujte nás na e-mail: 4beauty@4beauty.sk a počkajte na našu odpoveď. 
  2. Stiahnite, vytlačte a vyplňte nižšie priložený formulár o odstúpení.
  3. Zásielku spolu s formulárom a faktúrou kvalitne zabaľte a odošlite na adresu:

   HPA SK s.r.o.
   Štúrova 30
   949 01 Nitra
   tel: +421 905 414 414
   email: 4beauty@4beauty.sk

   Upozornenie: Tovar posielajte na našu adresu doporučene. Ak pošlete tovar na dobierku nebude z našej strany prebratý !

 

SŤIAHNÚŤ HPASK_odstupenie od zmluvy_4beauty

 

 1. Kúpna cena
 • 1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu obchodníkovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho obchodníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 • 2.Predávajúci obchodník si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • 3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho obchodníka.
 • 4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • 5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu obchodníkovi, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu obchodníkovi celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 8.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci obchodník tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 • 9.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • 1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • 2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho obchodníka, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 • 1.BEZPEČNOSTNÁ POISTKA . Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn., nepoužitý, nerozbalený, vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. obchodník HPA SK s.r.o. ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru podľa zákonom stanovenej lehoty 7 dní. Tovar však musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru ponúkame na vrátenie čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru. Zákazník, ktorý nakupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a tento tovar nie je určený k ďalšiemu predaju, môže odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Využitie lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus). Záruka / Výmena tovaru alebo produktu sa nevzťahuje na hygienicky balené či jednorazové ochranné pomôcky, ktoré boli použité alebo ich obal bol narušený / poškodení kupujúcim.
 • 2.Predávajúci obchodník zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho obchodníka podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • 3.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu obchodníkovi potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 • 4.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho obchodníka.
 • 5.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • 6.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho obchodníka záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci obchodník, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho obchodníka.
 • 7.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • 8.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho obchodníka spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 • 9.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho obchodníka v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho obchodníka na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu obchodníkovi. Podobu formulára určí predávajúci obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci obchodník. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu obchodníkovi,
  • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu obchodníkovi,
  • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu obchodníkovi.


Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu obchodníkovi a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu obchodníkovi,
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim obchodníkom, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
 • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu obchodníkovi.


Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho obchodníka, ak predávajúci obchodník alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 • 10.Predávajúci obchodník je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 • 11.V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci obchodník povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
 • 12.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho obchodníka bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu obchodníkovi na bezplatné odstránenie vady.
 • 13.Predávajúci obchodník alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • 14.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci obchodník kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci obchodník od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho obchodníka za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci obchodník je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • 15.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim obchodník v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • 16.Predávajúci obchodník si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 • 17.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho obchodníka kupujúcim zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • 18.Predávajúci obchodník je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 • 19.Predávajúci obchodník je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
 • 20.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 • 21.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • 22.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • 23.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 • 24.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  • predávajúci obchodník zabezpečí odstránenie vady, alebo
  • predávajúci obchodník vadný tovar vymení.
 • 25.Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • 26.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 • 27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
 • 28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • 29. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.
 • 30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 • 31. V prípade, že predávajúci obchodník ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.
 • 32. Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. čísle +421 905 414 414 v čase od 09:00hod do 16:00hod počas pracovných dní alebo emailom na 4beauty@4beauty.sk
 • 33. Nie je možné vrátiť antigénove testy/testy na koronavírus v prípade že bolo porušené/otvorené balenie, porušená plomba, poškodené balenie. Nákupná kategória / https://www.4beauty.sk/testy-na-koronavirus/. Taktiež nie je možné vrátiť produkty ktoré slúžia na jednorazove použitie (v prípade že bol porušený/otvorený obal) či sú určené na hygienické použitie ( v prípade že bol porušený /otvorený obal) alebo potraviny. 

  Reklamačný formulár na stiahnutie reklamačný_formulár_na_stiahnutie

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana
 • 1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu obchodníkovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • 2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu obchodníkovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • 3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci obchodník po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu obchodníkovi.
 • 4.Predávajúci obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • 5.Predávajúci obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 • 6.Predávajúci obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 • 7.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho obchodníka vyžadovať:
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • 8.Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • 9.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho obchodníkovi namietať voči
  • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.
 • 10.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho obchodníka kedykoľvek namietať
  • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci obchodník je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho obchodníka, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci obchodník je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim obchodníkom a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.


Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci obchodník poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci obchodník vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci obchodník bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 1.Predávajúci obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 • 2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 • 3.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu obchodníkovi potvrdzuje, že predávajúci obchodník včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • 4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
 • 5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci obchodník vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 • 6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu obchodníkovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci obchodník kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu obchodníkovi bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu obchodníkovi bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 8.Predávajúci obchodník vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • 9.Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 • 10.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • 11.V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že sme uzavreli zmluvu, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany: 


  Formulár na stiahnutie_formulár_na_stiahnutie

 • 12.V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 1. Záverečné ustanovenia
 • 1. Predávajúci obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • 8. Kupujúci si je vedomí cenníka služieb a to za dopravu (Osobný odber, Zásielka poštou, kuriérske spoločnosti, individuálna doprava na základe predošlej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim). 
  • 8.1. Osobný odber Bratislava - Shopping Palace Zlaté piesky, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 2 . Kontakt 0917222622
   • Administratívna časť budovy (okrúhla časť objektu zelenej farby, vstup do admin. priestorov hneď  za tabakom)
   • Možnosť osobného odberu už zaplatenej objednávky (prevodom alebo kartou prostredníctvom služby shoptetpay)
   • Kupujúci bude vyrozumený ohľadne pripravenej objednávky na osobný odber prostredníctvom emailu alebo SMS 
   • Dodacia lehota na osobný odber sú 3 pracovné dni od vytvorenia objednávky.(platí pre produkty ktoré sú skladom)
   • Možnosť osobného odberu PONDELOK - ŠTVRTOK od 11:00 hod.  do 15:00 hod
  • 8.2. Osobný odber Nitra - HPA SK s.r.o. ,Štúrova 30,  949 01 Nitra . Kontakt 0905414414
  • Možnosť osobného odberu už zaplatenej objednávky (prevodom alebo kartou prostredníctvom služby pays.cz)
  • Kupujúci bude vyrozumený ohľadne pripravenej objednávky na osobný odber prostredníctvom emailu alebo SMS 
  • Dodacia lehota na osobný odber sú 3 pracovné dni od vytvorenia objednávky.
  • Možnosť osobného odberu PONDELOK - ŠTVRTOK od 11:00 hod.  do 15:00 hod

 

 

V Nitre, dňa 25.6.2024

 

 

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR pre webové stránky www.4beauty.sk a www.primeoriginal.sk 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je  HPA SK s.r.o.

 • (ďalej len "správca").
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: HPA SK s.r.o., Štúrova 30 949 01 Nitra. Emailový kontakt: 4beauty@4beauty.sk. Tel. kontakt : +421 905 414 414
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú *Shoptet a.s.* (prevádzkovateľ eshopového systému SHOPTET), *Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) , Google i.n.c (Google Analytics, Adwords, Adsense). *DPD s.r.o., *Packeta.sk s.r.o., *Shoptetpay  *Slovenská pošta a.s. (V rámci spracovávania a dodávania objednávok), Allegro.sk* resp. Allegro sp. z o.o. Poľsko  NIP 525-26-74-798.

* Neplatí pre webovú stránku www.primeoriginal.sk

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu 4beauty@4beauty.sk

 

 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.6.2024